Skip to main content

1. Sek – Teil 1 / Vorschau

1 Achsenspiegelung, Punktspiegelung

Geometrie Werkzeug

Eigenschaft drehsymmetrisch  /  Dossier S
AH I  11  /  AH II  11  /  Training

Eigenschaft punktsymmetrisch  / Training
AH I  14  /  AH II  14

Eigenschaft achsensymmetrisch  S
AH I  18  /  AH II  18  /  Training

Figuren spiegeln  /  S
AH I  19  /  AH II  19  /  Applet

Geraden spiegeln
AH I  20  /  AH II

Spiegelachsen konstruieren / Training
AH I  21  /  AH II  20

Grundkonstruktionen
AH I  22  /  AH II  22

Abbildungen

Eigenschaften Achsenspiegelung  /  Training
AH I  23  /  AH II  24

Aufgaben lösen 1
AH I  23  /  AH II  24  /  Dossier S

Aufgaben lösen 2  /  S
AH I  24  /  AH II  24

Aufgaben lösen 3  /  S
AH I  24  /  AH II  24

Aufgaben mit Bedingung lösen 1  /  S
AH I  25  /  AH II

Aufgaben mit Bedingung lösen 2  /  S
AH I  25  /  AH II

Aufgaben mit Bedingung lösen 3  /  S
AH I  25  /  AH II

Aufgaben mit Bedingung lösen 4  /  S
AH I  25  /  AH II

Billard Problemstellung
AH I  28  /  AH II  25  / Applet

Billard Lösung
AH I  28  /  AH II  25 /  Applet

Billard Konstruktion  /  Dossier  Lsg.
AH I  28  /  AH II  25  Applet

Billard kürzester Weg  /  Training

Billard mit zwei Banden  /  Applet
AH I  28  /  AH II  25

Spiegeln an zwei Achsen
Applet 1      Applet 2

Punktspiegelung mit Geogebra
AH I  31  /  AH II  27  /  Applet

Punktspiegelung Einführung  S
AH I  32  /  AH II  28  /  Training

Parallelität verwenden  /  S
AH I  34  /  AH II  30

Spiegelzentren konstruieren
AH I  36  /  AH II  32

Aufgaben mit Bedingung 1  Dossier  Lsg.
AH I  37  /  AH II

Aufgaben mit Bedingung 2
AH I  37  /  AH II

Zusammenhang

2 Potenzen / Regeln & Gesetze / Variablen

Ordnungszeichen
AH I  40  /  AH II  34

Potenzen
AH I  40  /  AH II  34

Hoch null
AH I  40  /  AH II  34

Quadratzahlen
AH I  40  /  AH  34

Grundoperationen
AH I  42  /  AH  36

Operatoren
AH I  42  /  AH II  36

Rechenregeln
AH I  43  /  AH II  36

Aufgaben
AH I  43  /  AH II  36

Distributivgesetz 1
AH I  44  /  AH II  38

Distributivgesetz 2
AH I  44  /  AH II  38

Terme bilden
AH I  46  /  AH II  40

Gesetze
AH I  47  /  AH II  –

Klammerregeln
AH I  47  /  AH II  40

Zahlengitter
AH I  48  /  AH II  42

Zahlengitter Aufgaben
AH I  49  /  AH II  42

Grosse Zahlen
AH I  50  /  AH II  43

Wissenschaftliche Schreibweise
AH I  51  /  AH II  –

Variablen
AH I  54  /  AH II  44

Teiler
AH I  60  /  AH II  56

Primzahlen
AH I  60  /  AH II  57

Primfaktorzerlegung
AH I  60  /  AH II  57

Kleinstes gemeinsames Vielfaches  / Training
AH I  70  /  AH II

KgV schriftliches Verfahren  /  Training
AH I  71  /  AH II